Skip to main content

Client FTP e VPN - installazione/configurazione

Come installare e configurare client FTP (WinSCP, Cyberduck) e VPN (OpenVPN, Tunnelblick)

WinSCP

FTP client for Windows

Cyberduck

FTP client for MacOs

OpenVPN

VPN client for Windows

Tunnelblick

VPN client for MacOs